Sorag-jogap

S: Önümleriň hilini nädip üpjün etmeli?

A.goodlar Günorta-Gündogar Aziýanyň, Gündogar Aziýanyň, Günorta Aziýanyň, Europeewropanyň, Günorta Amerikanyň ýurtlaryna eksport edilipdi. we dünýä bazarynda gowy abraý gazandy. Uzak möhletleýin we özara peýdaly hyzmatdaşlyk biziň dolandyryş pelsepämizdir.
B. Her partiýa harytlarynyň ýagdaýynyň gowudygyny tassyklamak üçin gözleg bölümimiz önümleri gowşurmazdan ozal gözden geçirer we synagdan geçirer. Zerur synag we kepilnama islegiňiz boýunça alnyp bilner.
C: laýyk dizaýn üçin hünärmen inerener topary bilen, satuwdan soň hyzmat we zawodda göni satuw!

S: Öz markamyzy ýasap bilersiňizmi?

J: Hawa, OEM & ODM hyzmatyny berip bileris. Önümlerde markaňyzy ýasap bileris.

S: kepillik hakda näme?

J: machinehli enjam 1 ýyl kepillikdir (adam sebäplerinden başga).

S: Önümleriňizde haýsy şahadatnamalar bar?

J: Önümlerimiziň köpüsinde CCC.CE.ISO we ROHS şahadatnamalary bar. UL, PSE we ş.m. ýaly başgalara mätäç bolsaňyz, biz hem dowam edip bileris.

S: Siziň töleg usulyňyz näme?

J: TT, Paypal, L / C gözümizde kabul edip bileris. Önümçilikden öň 30% goýum we 70% B / L göçürmesine garşy.

S products Logotipimizi önümlere çap edip, önümleriň reňkini üýtgedip bilerinmi?

J: Hawa, bar reňk we nagyş, OEM / ODM hyzmatyny hem edip bileris.