Doňuz öýi FRP Uly tükeniksiz janköýer

Gysga düşündiriş:

Doňuz öýi FRP Uly tükeniksiz janköýer

Erkin tohum ekmek, jübütlenenden soň ekişlere erkin hereket edip bilmek, ekişleriň toýnak keselini azaltmak, çaga dogluş tizligini peseltmek, distokiýa derejesini peseltmek, ekişleriň ömrüni ýokarlandyrmakdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mugt aralyk tertibini ekiň

Akylly tohum sürüsini ösdürip ýetişdirmek tertibi, esasan, bir ýa-da birnäçe iýmitlendiriş stansiýasy bilen gözegçilik terminaly bolan kompýuter programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylýar.Skaner ekişleriň gulaklaryna dakylýan elektron gulak belliklerine laýyklykda ekişleriň şahsyýet maglumatlary ýygnaýar, ekişleriň gündelik üpjünçiligini ylmy formula görä hasaplaýar we takyk iýmitlenmek üçin mehaniki we elektrik hereketlendirijisine gözegçilik edýär.Dolandyryjy ekiş, şahsyýeti iýmitlendirmek, iýmitlendirmek wagty we beýleki maglumatlary simsiz re throughim arkaly kompýutere geçirýär we kompýuter programma üpjünçiligi doňuz fermasynyň ýolbaşçylary her doňuzyň maglumatyny aňsatlyk bilen görüp biler ýaly, maglumatlary statistika we analiz edýär, ekişleri takyk iýmitlendirmek we maglumatlary dolandyrmak üçin.

Erkin tohum ekmek, jübütlenenden soň ekişlere erkin hereket edip bilmek, ekişleriň toýnak keselini azaltmak, çaga dogluş tizligini peseltmek, distokiýa derejesini peseltmek, ekişleriň ömrüni ýokarlandyrmakdyr.

1. Bar + elektron iýmitlendiriş stansiýasyny çäklendiriň
Aýratynlyklary: Gilts ýa-da göwreli ekişler, jübütlenenden soň ilkinji 5 hepdäniň dowamynda çäklendirilen dükanlarda iýmitlenýär we göwreli ekişler çaga dogulmazdan 6 hepde öňünden 5 gün öňünden elektron iýmit stansiýalarynda takyk iýmitlenýär.Bir ESF 60-80 ekiş dolandyryp bilýär.
Üstünlikleri: jübütleşmegiň irki döwründe durnukly düwünçejik, tohum abortyny azaltmak;Takyk iýmitlenmek üçin ekiş wagtyny üpjün ediň.

2. Elektron iýmitlendiriş stansiýasynda tutuş prosesde iýmitlenmek
Aýratynlyklary: Tohumlar, uly doňuz fermalary üçin amatly göwrelilik döwründe elektron iýmitlendiriş stansiýalarynda iýmitlenýär.
Üstünlikleri: Bu model idealdyr, diňe bir erkin tohumçylykda takyk iýmitlenmegi üpjün etmän, eýsem topardan topara geçmeginiň hem öňüni alýar.Ekişleriň jemgyýetçilik gatnaşygy kämillik ýaşyna ýetýär we topara toparlaýyn stres azalýar.

3. Ownuk tegelek elektron iýmitlendiriş stansiýasy + çäk çyzgysy
Aýratynlyklary: Meňzeş jübütleşme döwri, meňzeş agramy, ululygy we häsiýetiniň az tapawudy bolan ekişler, her ruçkada 5-20 ekiş bilen bir ruçkada ösdürilýär we giçki göwrelilikde iýmitlenmek üçin çäk sütünine geçirilýär.Iýmitlendiriş basyşy ýok.
Üstünlikleri: ekişleriň erkin hereketi kepillendirilýär, çaga dogluş derejesi peselýär, distokiýa derejesi pes we hyzmat möhleti ýokarlanýar.Şeýle-de bolsa, bu iýmitlendiriş tertibi doňuzyň irki döwründe deň däl iýmitlenmegine getirer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň