Guşlary awtomatiki iýmitlendirmek ulgamy

Gysga düşündiriş:

guş iýmitlendirmek we içmek üçin enjamlar Pakistanda, Filippinlerde, Indoneziýada giňden ulanylýar ... Esasan maldarçylyk, guşçylyk öýi, maldarçylyk, towuk öýi we ş.m.

Broýler awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy, şol sanda hereketlendiriji enjam, gysgyç, geçiriji turba, güýçlendiriji, gaplar, asma göteriji enjam, perime garşy enjam we iýmit datçigi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Demirgazyk we ärçilik

guş iýmitlendirmek we içmek üçin enjamlar Pakistanda, Filippinlerde, Indoneziýada giňden ulanylýar ... Esasan maldarçylyk, guşçylyk öýi, maldarçylyk, towuk öýi we ş.m.
Broýler awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy, şol sanda hereketlendiriji enjam, gysgyç, geçiriji turba, güýçlendiriji, gaplar, asma göteriji enjam, perime garşy enjam we iýmit datçigi.
Ulgamyň esasy wezipesi, broýleriň iýilmegini üpjün etmek üçin iýmiti her iýmitlendirijä daşamak we işlemegiň ýa-da durmagy üçin hereketlendirijini herekete getirýän derejeli datçigiň ugry bilen awtomatiki gözegçilikde saklamakdyr.
Awtomatiki iýmitlendiriş ulgamynyň artykmaçlygy we aýratynlygy:
Iýmitleniş derejesini sazlamagyň görnüşleri
Boýy ähli ýaşdaky broýler üçin amatly, gündizden iýmitlenip başlaýar.
Iýmit galyndylaryny çuňňur pananyň aşagy hökmünde dolandyrmak;aňsat iýmit, ýalpak pananyň gyrasy hökmünde, giň iýmit ýerini üpjün edýär.
Iýmit tygşytlamak;az iýmit galyndylary, iýmitiň öwrülişigini gowulandyrmak.
Iýmit paýlanyşyny birmeňzeş we çalt saklaň.
Poultry Automatic Feeding System (1)

Poultry Automatic Feeding System (6)

Doly towuk broýleri we gatlak ekerançylyk guş enjamlary

1. Esasy iýmitlendiriş ulgamy
2. Awtomatiki pan iýmitleniş çyzygy
3.Awtomatiki emzik çyzygy
4.Wentilýasiýa janköýer ulgamy
5. Sowadyjy pad ulgamy
6.Oag / gaz / elektrik ýyladyş ulgamy
7.Plastik pol ulgamy
8.Sizle dezinfeksiýa ulgamy
9. Daşky gurşawa gözegçilik ulgamy

Poultry Automatic Feeding System (5)

1.Wice Hopper

 

Ölçegi:60Kg70Kg, 90Kg

Material: galvanizli list, galyňlygy: 1mm

2.Güýçli turba

 

Iýmit turbasy:

Iýmit turbasynyň diametri: Φ45mm

Material: sink örtük mukdary bilen 275m2-den gowrak gyzgyn galvanizli turba.

Helical bahary:

Günorta Afrikadan getirilýär, iýmitlendirmek ukyby: sagatda 450Kg

3.Feed Pan

 

4 sany gap / 3m,

Iýmitlendiriş kuwwaty:

50-55 broýler / pan

4.Kontrol iýmit panasy (datçik bilen)

 

Germaniýadan getirildi

wagt gijikdirme aralygy: 0-2 sagat

Sensor, adatça iýmitiň awtomatiki usulda ýetilmegini üpjün etmek üçin hereketlendirijini işledýän we öçürýän her iýmit liniýasynyň ujunda gurulýar.Dwigatel işlemäge başlar we datçik iýmitlere degmese, hereketlendiriji sensor iýmitine degeninde hereketlendirijini iýmitlendirer.

5. Sürüji motor

 

Taýwan markasy

Kuwwaty: 0.75Kw / 1.1Kw / 1.5Kw,

Naprýa .eniýe: 380V / 220V / beýlekiler, üç fazaly / bir fazaly

Quygylygy: 50Hz, AC tok

6. Baglaýjy guty Firma birikmesi
7. Soňky turba Ahyrky turbanyň ýagdaýy
8.Anti perching ulgamy Towuklaryň gaty uzak ýerde durmagynyň öňüni alýar.
9. götermek we asmak Iýmitlendiriş çyzygynyň beýikligini çeňňek bilen sazlamak gaty amatly.
10.Hopper gap Hopper binanyň ýagdaýy
11.Haýsy şöhle Çyra şöhlesiniň ýagdaýy
Poultry Automatic Feeding System (2)

Emzikleriň awtomatiki çyzygy
Kwadrat suw üpjünçiligi turbasy 22 mm x 22 mm.
Lightagtylyga çydamly suw turbasy suwotularyň öňüni alýar.
Poslamaýan polatdan we plastmassa gabykdan emdirmek.
Galvanizli goldaw turbasy.
Bir ýere ýygnamak aňsat.
Eplenýän asgyçlar suw turbasyny asudalykda saklaýarlar.

Plastmassa pol ulgamy
100% arassa PP
Gatyň ululygy:
1200X500X40mm / 1000X500X40mm
Deşikleriň ululygy:
Uly deşik ululygy: 20X24mm
Deşikleriň kiçi göwrümi: 13X17mm
Şöhle:
1.Materail: PVC
2. Boýy: 9 sm, 12 sm
3. Agramy: 1,5 kg / m

Poultry Automatic Feeding System (3)
Poultry Automatic Feeding System (4)

Daşky gurşawy gözegçilik ulgamy
* 12 basgançakly gözegçilik
* ýapyk görnüşli mal binalarynda howa çalşygyny dolandyrmak üçin ulanylýar
* kompýuter ulgamy
Performanceokary öndürijilikli CPU
Dolandyryjy esasy CPU hökmünde Microchip-iň soňky önümi MicroChip PIC18F4685-i saýlaýar.
Osedapyk görnüşli gözegçilik ediji goşundy
Dolandyryjyda 16 sany gyzyl reňkli yşyk-diodly indikator bar, bu häzirki işleýiş ýagdaýyny görkezýär we ulanyja amaly gözegçilikde saklaýar
binanyň içine girmän ulgamyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň