Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

Toparymyz

Demirgazyk är-aýal maşynlary kärhanasy, howa çalşygy we sowadyjy enjamlary kesgitleýän öndüriji. Guş fermasy üçin iň gowy howa çalşygyny üpjün etmek üçin. Ösen enjam we tehnologiýa ulanyp, müşderimiz üçin ýokary hilli gaz janköýerlerini, sowadyjy enjamlary we beýleki enjamlary öndürmek üçin Ylmyň ilkinjisi hökmünde mallaryň çalt ösmegine itergi bermek üçin esasan ylmy usuly, ylmy düşünjäni, hünär dolandyryşyny alýarys.

fan accessories
abou

2007-nji ýylda

Demirgazyk ekerançylyk maşynlary kompaniýasy, köp gezek synanyşyklara we gözleglere goşulyp, 2007-nji ýylda sowadyş ulgamynyň iň täze önümçilik enjamlaryny import edipdi, netijede üstünlik gazandy we 2007-nji ýylyň Jeýn şäherinde dürli sowadyjy enjamlary öndürip başlady.

2013-nji ýylda

2013-nji ýylda kompaniýamyz Awtomatiki CNC möhürleme, ýokary takyklykly CNC egilmek we beýleki enjamlary gaýtadan işlemek enjamlaryny import etdi. Şol bir wagtyň özünde, sowadyjy enjamlar bilen birmeňzeş sistema bolan gaz çykaryjy janköýerleri öndürip başladyk, şeýle hem guş iýmitleri hem bar. Ulgam önümleri. Hammer görnüşli janköýer, “Pull and push fan” we käbir uly gaz çykaryjy janköýerler, materigiň daşyndaky sargytlary kabul edip başlanymyzdan soň dünýäniň dürli künjeginden müşderiler hökmünde üstünlikli tanalýardy.

feed silos (7)
abou

2016-njy ýylda

2016-njy ýylda “Pull” we “Push Cone” janköýerlerini gözlemek üçin köp iş etdik we ahyrynda aldyk. Müşderi iki ýyllyk kämilleşdiriş tejribesinden soň aňsatlyk bilen kabul edýär we ony çuňňur söýýär. Häzirki wagtda kompaniýamyzda Pull we push konus fanaty, Hammer konus fanaty, Butterfly konus fanaty Pull we push fan, Hammer fanaty, asma fanaty, Goňur sowadyjy paneli, gara sowadyjy paneli, ýaşyl we altmyşdan gowrak önüm bar. sary, Daşky gurşawy gözegçilik ulgamy, guş eti iýmitlendiriji enjamlar, emzik içýän, guş guşlary, kapas iýmitlendiriji, silo we ş.m.

Biziň kompaniýamyz

Biziň kompaniýamyz, dogruçyllyk we ygrarlylyk bilen Müşderi düşünjesiniň iň ýokarydygyny öňe sürýär. Müşderini has ýokary hilli we iň gowy hyzmat bilen müşderini yzyna gaýtarmak.
Önümiň hili ýörelgesimiz üçin, posuň öňüni almak üçin 275g galvanizli liste gönükdirilen materialy saýlamaga çynlakaý göz aýlaýarys. We önümçiligiň gidişine ýerüsti zeperleri azaldyp biler ýaly has köp üns berýäris.
Şeýle hem, kemçilikli önümleri ibermezlik üçin elimizden gelenini edýäris.

thailand exhaust fan
abou

Hyzmatymyz

1. 24 sagat setirde. Meseleňiz bar bolsa, islän wagtyňyz meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
2. Satuwdan soň gowy hyzmat. Islendik tükeniksiz fan bölekleri kepillikde işlemeýär (emeli däl), birbada size ibereris.
3. Haýsydyr bir tejribäňiz ýok bolsa, guş öýünde dürli gaz çykaryjy janköýer üçin tehnologiýany görkezip bileris.

Owadan web sahypasyny döretmek üçin zerur zatlaryň hemmesi