Afrika doňuz gyzzyrmasynyň täzelenişi: Dikeldiş ýolunda Wýetnamyň awtomatlaşdyrylan ekerançylygynyň başlangyjy

Afrika doňuz gyzzyrmasynyň täzelenişi: Dikeldiş ýolunda Wýetnamyň awtomatlaşdyrylan ekerançylygynyň başlangyjy

1

2

3

Wýetnamda doňuz etini öndürmek çalt dikeldiş ýolunda. 2020-nji ýylda Wýetnamda Afrika doňuz gyzzyrmasy (ASF) epidemiýasy 2019-njy ýylda takmynan 86,000 doňuzyň ýa-da öldürilen doňuzlaryň 1,5% -iniň ýitmegine sebäp boldy. ASF epidemiýasy gaýtalanmagyna garamazdan olar seýrek, kiçi göwrümli we çalt saklanýar.

Resmi statistika 2020-nji ýylyň dekabrynda Wýetnamda doňuz sürüsiniň umumy mukdarynyň 27,3 million başdygyny, ASF-den öňki derejäniň takmynan 88,7 göterimine deňdigini görkezýär.

Hasabatda "Wýetnamyň doňuz senagatyny dikeltmek dowam etdirilse-de, ASF-den öňki derejä ýetmedi, sebäbi ASF bilen dowam edýän kynçylyklar henizem dowam edýär" diýilýär. "Wýetnamda doňuz etiniň öndürilişi 2021-nji ýylda gaýtadan dikeldiler we doňuz etinden we doňuz etinden importa bolan islegiň 2020-nji ýyla garanyňda azalmagyna garaşylýar."

Wýetnamyň doňuz sürüsiniň takmynan 28,5 million kellä ýetmegine garaşylýar, 2025-nji ýyla çenli tohum sany 2,8 milliondan 2,9 milliona çenli bolar. Hasabatda Wýetnamyň doňuzlaryň paýyny azaltmagy we maldarçylyk sürüsinde guşlaryň we mallaryň paýyny ýokarlandyrmagy maksat edinýändigi görkezildi. 2025-nji ýyla çenli et we guş önümçiliginiň 5.0-5,5 million tonna ýetjekdigi, doňuz etiniň 63% -den 65% -e çenli boljakdygy çak edilýär.

Rabobankyň 2021-nji ýylyň mart aýyndaky hasabatyna görä, Wýetnamda doňuz etiniň öndürilişi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 8% -den 12% -e çenli ýokarlanar. Häzirki ASF ösüşini göz öňünde tutup, käbir pudak analitikleri Wýetnamyň doňuz sürüsiniň 2025-nji ýyldan soň ASF-den doly gutulyp bilmejekdigini çaklaýarlar.

Täze maýa goýum tolkuny
Şeýle-de bolsa, hasabat 2020-nji ýylda Wýetnamyň maldarçylyk pudagyna we esasanam doňuz önümçiligine görlüp-eşidilmedik maýa goýum tolkunynyň şaýady bolandygyny görkezdi.

Mysal üçin, “New Hope” -iň Binh Dinh, Binh Phuoc we Thanh Hoa welaýatlarynda üç sany doňuz eti bar, umumy kuwwaty 27,000 ekiş; De Heus topary (Gollandiýa) bilen Hung Nhon toparynyň arasynda Merkezi daglyk ýerlerde iri tohumçylyk taslamalarynyň toruny ösdürmek üçin strategiki hyzmatdaşlyk; Binh Phuoc welaýatynda ýerleşýän “Japfa Comfeed Vietnam Co., Ltd.” -iň ýylda 130 000 gutarnykly (takmynan 140,000 MT doňuz etine barabar) ýokary tehnologiýaly doňuz fermasy we Long An welaýatynda Masan Meatlife soýmak we gaýtadan işlemek toplumy ýyllyk kuwwaty 140,000 MT.
“Üns beriň, Wýetnamyň öňdebaryjy awtoulag öndürijilerinden biri bolan Truong Hai Auto Corporation THACO-nyň golçur kärhanasy THADI - 1,2 kuwwatlylygy bolan An Giang we Binh Dinh welaýatlarynda ýokary tehnologiýaly tohumçylyk doňuz fermalaryna maýa goýup, oba hojalygynda täze oýunçy hökmünde ýüze çykdy. ýylda million doňuz "-diýdi. “Wýetnamyň öňdebaryjy polat öndürijisi Hoa Phat Group, ýylda 500 000 täjir doňuzyny üpjün etmek maksady bilen ene tohumly doňuzlary, täjirçilik doňuzlaryny, ýokary hilli doňuzlary üpjün etmek üçin FarmFeed-Food (3F) gymmatlyklar zynjyryny ösdürmäge we tutuş ýurt boýunça fermalara maýa goýdy. bazara. ”

“Doňuzlaryň daşalmagy we söwdasy henizem berk gözegçilik astynda saklanman, ASF epidemiýasy üçin mümkinçilik döredýär. Wýetnamyň merkezindäki doňuz ösdürip ýetişdirýän käbir öý hojalygy doňuz läşlerini köp ilatly ýerlere ýakyn derýalar we kanallar ýaly howpsuz däl ýerlere taşlady, bu keseliň mundan beýläk hem ýaýramak howpuny ýokarlandyrýar "-diýdi.

Köpçülikleýin, ýokary tehnologiýaly we wertikal integrirlenen doňuz ekerançylyk amallaryna maýa goýumlary doňuz sürüsiniň dikeldilmegine we giňelmegine sebäp bolan esasan doňuz amallarynda, ilatyň köpelmeginiň tizlenmegine garaşylýar.

Doňuz etiniň bahasy peselýän hem bolsa, mallaryň giriş bahalarynyň ýokarlanmagyny (mysal üçin iýmit, tohum doňuzlary) we dowam edýän ASF epidemiýalaryny göz öňünde tutup, doňuz bahalarynyň 2021-nji ýylda ASF-den öňki derejesinden has ýokary bolmagyna garaşylýar.


Iş wagty: 26-2021-nji sentýabr