Silos öndürijisini intellektual ulgamy iýmitlendiriň

Gysga düşündiriş:

1. Awtomatlaşdyrylan fermalar üçin zerur

2.Semi-awtomatiki fermalar täze iým saklaýar

3.Farm ätiýaçlyklary (mekgejöwen, arpa, tüwi)

4.Farm (towuk, ördek, goz, towşan, mal, goýun, balyk)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Demirgazyk we ärçilik

“North & Husbandry” professional iýmit silos öndürijisidir.Iýmit saklamak meselesini siziň üçin çözmek üçin hünär tehnologiýasyny ulanýarys.
2-34 tonna güýçli poslama garşy ukyply gyzgyn galvanizli list
Siloslary iýmitlendiriň (däne ammary)
Silos programmasy:
1. Awtomatlaşdyrylan fermalar üçin zerur
2.Semi-awtomatiki fermalar täze iým saklaýar
3.Farm ätiýaçlyklary (mekgejöwen, arpa, tüwi)
4.Farm (towuk, ördek, goz, towşan, mal, goýun, balyk)

Poultry silos (3)
Poultry silos (6)

1.Boltlar we hozlar poslanmazlykdan goraýan ýokary polatdan, rezin gapakdan peýdalanýar.
2. Enjamlaşdyrylan merdiwan we penjire enjamlary saklamak we iýmitiň ýagdaýyny barlamak üçin amatlydyr.
3.Silo soňky aplly skid rezizans dizaýny we ygtybarly töweregi tegelek diwar
4.Silo ýokarky üçek dizaýny poslamaýan gapak, operator ýerde açyp we ýapyp biler. Windörite howa örtüginiň açyk dizaýny, şemally howada işlemek aňsat.
5.Silonyň içindäki iýmitiň täze bolmagy üçin çyzylan howa aýlanyş turbasy
6.275g / m2 gavanizasiýa we passiwasiýa gaýtadan işlemek, hyzmat ediş möhleti 15 ýyldan ýokary.

Akyl ulgamynyň binýady
Agram ulgamy
Pes ýük derejesi: 500 kg-dan 36000 kg;
Üýtgeşik gurluş, her dürli bakda aňsatlyk bilen gurnalyp bilner;
Üç üçek gurluşy pes (stasionar, ýarym ýüzýän, ýüzýän görnüş)
Sowukdan ýylylyk sebäpli tankyň agramyny ýalňyşlygy ýok edip biler;
Gurnamak ýönekeý, çalt we aňsat tehniki hyzmat, iş wagtyny tygşytlamak;
Nurbatlary goldaň, enjamlaryň çökmeginiň öňüni alyň;
Pes, tankyň agramyny ýygnamak prosesine gözegçilik etmek üçin amatlydyr.

Poultry silos (4)
Poultry silos (4)

1.Boltlar we hozlar poslanmazlykdan goraýan ýokary polatdan, rezin gapakdan peýdalanýar.
2. Enjamlaşdyrylan merdiwan we penjire enjamlary saklamak we iýmitiň ýagdaýyny barlamak üçin amatlydyr.
3.Silo soňky aplly skid rezizans dizaýny we ygtybarly töweregi tegelek diwar
4.Silo ýokarky üçek dizaýny poslamaýan gapak, operator ýerde açyp we ýapyp biler. Windörite howa örtüginiň açyk dizaýny, şemally howada işlemek aňsat.
5.Silonyň içindäki iýmitiň täze bolmagy üçin çyzylan howa aýlanyş turbasy
6.275g / m2 gavanizasiýa we passiwasiýa gaýtadan işlemek, hyzmat ediş möhleti 15 ýyldan ýokary.

Demirgazyk we ärçilik Goşundylar we weterinariýa dermanlary üçin goşmaça hopper

Poultry silos (1)

Has köp garnituralary özleşdirip bolýar

Poultry silos (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň